Privacy statement

Tegenkracht privacy-statement

1. Algemeen
1. In dit privacyreglement is beschreven hoe de privacy van deelnemers aan het sportplan op maat van Tegenkracht gewaarborgd wordt.
2. Daar waar ‘hij’ gelezen wordt of ‘deelnemer’ staat, gelieve ook ‘zij’ en ‘opdrachtgever’ te lezen.

2. Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Tegenkracht en de bij haar in dienst zijnde medewerkers, alsook als derden aan Tegenkracht gebonden medewerkers zijn gehouden aan de vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens van deelnemers.
2. Alle informatie die de medewerker uit hoofde van zijn functioneren ontvangt over de deelnemers van Tegenkracht voor de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten overeenkomst is geheim en wordt door hem vertrouwelijk behandeld. Hij draagt zorg dat deze informatie niet bij derden bekend wordt, anders dan degenen die als zorgverlener hun diensten in het kader van de begeleiding doen.

3. Geheimhoudingsverplichting
1. Met het aangaan van een traject bij Tegenkracht stemt de deelnemer in met het verzamelen van de voor de uitvoer van het traject noodzakelijke persoonsgegevens. De deelnemer heeft het recht de opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen en na te vragen aan wie de gegevens zijn verstrekt.
2. Tegenkracht behandelt alle informatie over individuele deelnemers, die zij voor de uitvoering van een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst bezit, vertrouwelijk.
3. Tegenkracht verplicht zich tot de geheimhouding van de persoonsgegevens, tenzij een wettelijk voorschrift haar verplicht om deze persoonsgegevens door te geven. Als om andere redenen dan wettelijk voorschrift gegevens van derden worden opgevraagd dan zullen deze alleen met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van betrokkenen worden afgegeven.

4. Naleving
1. Tegenkracht is bekend met de geldende wetgeving in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De bepalingen hierin worden nageleefd.

5. Archivering
1. Tegenkracht bewaart de verzamelde gegevens voor de afgesproken duur van het doel plus 24 maanden, met dien verstande dat gegevens die vallen onder een wettelijke bewaarplicht in elk geval voor de daaronder geldende periode worden bewaard.

6. Gegevensverwerking
1. Tegenkracht verzamelt en verwerkt gegevens met betrekking tot deelnemers ten behoeve van haar bedrijfsvoering. In het bijzonder is de verwerking van gegevens van deelnemers gericht op:
a. een optimale begeleiding bij het voorbereiden op een oncologische behandeling, dan wel het herstel na een oncologische behandeling
b. het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden
c. het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot diensten van Tegenkracht
d. het kunnen uitvoeren van andere promotionele activiteiten, waaronder het versturen van nieuwsbrieven.
2. Tegenkracht zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden die worden omschreven in dit privacyreglement en zal alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.
3. Tegenkracht gebruikt de verzamelde informatie geanonimiseerd en zal deze nimmer verkopen of beschikbaar stellen aan derden.

7. Wijzigingen privacyreglement
1. Tegenkracht behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacyreglement.

 

Fouten en/of wijzigingen voorbehouden

.